1. Identiteit van de ondernemer

1.1 https://www.maprostore.nl/ (verder maprostore.nl) betreft handelsnaam welke wordt gebruikt door Mapro B.V..

1.2 Bedrijfsgegevens Mapro B.V.:

Internetsite(s): https://www.maprostore.nl/test

Vestigingsadres: W.M. Dudokweg 51 1703 DA. Heerhugowaard

Telefoon: 072 – 3030 009, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 17.30u.

E-mail: info@maprostore.nl

KvK-nummer: 55767850

BTW-nummer: NL851852968B01

Bankrekening:

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van maprostore.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen afnemer en maprostore.nl. De algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite(s) van maprostore.nl.

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij maprostore.nl zijn in te zien en zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. maprostore.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene en of specifieke voorwaarden en of bedingen van derden door maprostore.nl uitdrukkelijk niet erkend.

2.5 maprostore.nl garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties, uitgezonderd druk- en zetfouten en het hierna in deze algemene voorwaarden genoemde.

3. Levering

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt en de bestelling compleet is. Een bestelling wordt in ene geleverd.

3.2 Conform de wet Koop op Afstand zal maprostore.nl bestellingen binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is, niet binnen 30 dagen geleverd kan worden of niet meer leverbaar is), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

3.3 Aan de leveringsplicht van maprostore.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door maprostore.nl te leveren zaken aan de afnemer zijn geleverd. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, mede inhoudende een weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

4. Prijzen

4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

4.2 Alle prijzen op de intersite(s) zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.3 Alle prijzen op de internetsite(s) zijn in EURO’s (€) en exclusief het vigerende BTW percentage, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

5. Zichttermijn / herroepingsrecht

5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de wet Koop op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het recht (een deel van) de geleverde zaken binnen een termijn van 14 werkdagen zonder opgave van reden te herroepen. De afnemer heeft na (melding van) herroeping nogmaals 14 dagen om de producten retour te sturen. Indien de afnemer na afloop van deze 2 termijnen de geleverde zaken niet aan maprostore.nl heeft teruggezonden, is de koop onherroepelijk. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, schriftelijk melding te maken bij maprostore.nl van de terugzending. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient indien redelijkerwijs mogelijk te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, is afnemer aansprakelijk voor de waardevermindering van deze zaken. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt maprostore.nl er zorg voor dat binnen 14 dagen na annulering, het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. maprostore.nl biedt als service aan haar afnemers aan om de terugzending te retourneren aan een antwoordnummer. Indien hiervan gebruik gemaakt wordt, worden de kosten hiervan ingehouden op de terugbetaling. Voor de actuele kosten verwijzen wij naar onze klantenservicepagina op www.maprostore.nl. De kosten zullen nimmer hoger zijn dan de actuele tarieven van de gebruikte vervoerder.

5.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten door maprostore.nl aangeboden. Op diensten waarbij maprostore.nl slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van de oorspronkelijke leveranciers van toepassing zijn.

5.3 Het herroepingsrecht uit artikel 5.1 geldt niet voor:

• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de afnemer, is begonnen voor of gedurende de herroepingstermijn van 14 werkdagen;

• zaken of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de (financiële) markt, waarop maprostore.nl geen invloed heeft;

• zaken die volgens specificaties van de afnemer zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;

• voor zaken of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld in verband met hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen;

• zaken waarvan de afnemer de verzegeling heeft verbroken;

• de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.

6. Gegevensbeheer

6.1 Indien u een bestelling plaatst bij maprostore.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van maprostore.nl. maprostore.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie hiertoe de Privacy Policy van maprostore.nl.

6.2 maprostore.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite(s) en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6.3 maprostore.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

7. Garantie

7.1 maprostore.nl garandeert dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van de aan afnemer geleverde zaak.

7.2 De garantietermijn van maprostore.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. maprostore.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

7.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan maprostore.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan maprostore.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan maprostore.nl schriftelijk (te) worden gemeld. Terugzending van de zaken dient indien redelijkerwijs mogelijk te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van één of meerdere gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van een gebrek, bezwaring en of doorverkoop na constatering van een gebrek, doet het recht tot reclameren en terugzenden geheel vervallen.

7.4 Indien klachten van de afnemer door maprostore.nl gegrond worden bevonden, zal maprostore.nl naar haar keuze ofwel de geleverde zaken kosteloos vervangen ofwel met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van maprostore.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van maprostore.nl) tot maximaal in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van maprostore.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van maprostore.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen doch niet uitsluitend aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Het is voor consumenten ook mogelijk om klachten aan te melden via Webwinkelkeur (www.webwinkelkeur.nl) of via het Europese ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

7.5 maprostore.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

7.6 Het genoemde in dit artikel geldt niet: A) zolang de afnemer jegens maprostore.nl in gebreke is; B) indien de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en of bewerkt en of door derden heeft laten repareren en of bewerken; C) indien de geleverde zaken aan abnormale danwel niet gebruikelijke omstandigheden zijn blootgesteld en of anderszins onzorgvuldig worden behandeld en of in strijd met de aanwijzingen van maprostore.nl en of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste zaken en of materialen.

8. Aanbiedingen

8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

8.2 Mondelinge toezeggingen verbinden maprostore.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8.3 Aanbiedingen van maprostore.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8.4 maprostore.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

9. Overeenkomst

9.1 Een overeenkomst tussen maprostore.nl en een afnemer komt tot stand nadat een bestelling en of opdracht door maprostore.nl op haalbaarheid is beoordeeld.

9.2 maprostore.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen en of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

10. Afbeeldingen en specificaties

10.1 Alle afbeeldingen (onder meer foto’s, tekeningen, logo’s, etiketten, keurmerken, etc.), documenten (onder meer technische beschrijvingen, gebruiksaanwijzingen, etc.) en specificaties (onder meer productspecificaties, etc.) op de internetsite(s) van maprostore.nl gelden slechts bij benadering en of zijn indicatief. De afnemer kan hieraan geen rechten ontlenen en kunnen dan ook geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11. Overmacht

11.1 maprostore.nl is niet aansprakelijk indien en voor zover zij verbintenissen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteitsnetwerk, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde diensten en of technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en of fabrikanten van maprostore.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11.3 maprostore.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is maprostore.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.4 Indien maprostore.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Aansprakelijkheid

12.1 maprostore.nl is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door een verkeerd aanwenden en of gebruik van producten. De afnemer dient voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking te volgen en of de betreffende producent voor nadere informatie omtrent het gebruik te raadplegen.

12.2 maprostore.nl is niet is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is de verkoper nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen.

12.3 Indien vast komt te staan dat de verkoper toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag van de bestelling en nooit meer dan € 1.000 in totaal. maprostore.nl is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van www.maprostore.nl en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Eigendom van alle door maprostore.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij maprostore.nl zolang de afnemer de vorderingen van maprostore.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere en of latere overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van maprostore.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

13.2 De door maprostore.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan maprostore.nl of een door maprostore.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin maprostore.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht maprostore.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

13.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan maprostore.nl.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Van geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen maprostore.nl en afnemer neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Alkmaar kennis.